مهمترین رمز خوشبختی این است که انسان بخواهد خودش باشد.(اِراسموس)

چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393
:

« توکل، تحول و تکامل» را از ارکان نوآفرینی های زندگی بدانیم.

:

« نو ماندن» یافتن پاسخ های تازه به نیازهای جدید و نیازمندان تازه پسند است.

:

« نو بودن» داشتن افکار و ایده های ناب و نوین است.

:

« نوشدن» ساختن ارزشهای تازه و اضافی است.

:

« نوجوئی» شناختن فرصتها و بازارهای جدید است.

:

سال نو را با « نوجوئی، نوشدن، نوبودن و نو ماندن » تجربه کنیم.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو