اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 1 اسفند 1396
:

فروش ناب چگونگی ربط دادن «منظور، معیار و منابع خرید» مشتری با «مشخصات،مزایا و منافع محصولات» برای ارزش افرینی بیشتر است.

:

بازاریابی و فروش ناب:
ن:نگرش
ا:ارزش
ب:بی ارزش زدائی

:

فروش ناب چگونگی افزایش بهره وری فروش از طریق ساده سازی فرایند فروش است.

:

فروش ناب نوعی تفکر و اقدام همگانی و همیشگی برای بهپوئی دائم فروش است.

:

فروش ناب روشی خاص برای پیشینه کردن ارزش برای مشتری و حذف زوائد و بی ارزشهاست.

:

فروش ناب،رویکردی نوین برای ارزش آفرینی بیشتر برای خریداران است.

:

رقابت آینده نیازمند بازاریابی و فروش ناب است

:

مدیریت و بازاریابی توجه و جذب چگونگی اداره کردن از «گیرائی،زیبائی،کارائی و پویائی»ها برای تقویت جذابیت هاست.

:

رقابت آینده مبتنی بر «ارزش افرینی و ارزش افزائی» از نگاه مشتریان است

:

مدیریت و بازاریابی توجه و جذب، رویکردی نوین برای« جلب توجه، جذب و حفظ» مخاطبان و مشتریان گوناگون است.

:

مدیریت و بازاریابی « توجه و جذب» رویکرد ضروری رقابت آینده است.

:

با مدیریت « توجه و جذب» جالب تر و جذابتر شوید.

:

نیکنامی،آغاز دارد ،پایان ندارد.

:

«مقبول،مطلوب و محبوب» باشید تا نیکنام شوید و نیکنام بمانید.

:

«فرصت سازی»،قابلیت پیشگیری از «فرصت سوزی » است.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو