اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

کتابها و نشریات

مقدمه توانايي فروش يكي از استعدادهاي ذاتي هر فرد است، مثل داشتن رنگ موي قرمز . اما اشتباه نكنيد، شما مي توانيد به هر كسي ياد بدهيد كه بفروشد و در كار خود فوق العاده پيش رود، و حتي فروشندگاني نيز كه جوهره ي ذاتي دارند، به كمك آموزش و تمرين، م ي توانند فروش خود را بهبود و ارتقاء بخشند . به همين علّت است كه مديران فروش به آساني بنا به ضرورت ساير رده هاي مديريتي را هداي ت مي كنند و براي آموزش پرسنل خط مقدم آنها، خود را به دردسر و زحمت م ياندازند. به روشني…

فهرست:بخش 1:قوانین،رازها،جذابیتبخش2:آمادگی برای تحسین مشتری بالقوهبخش3:لطفاً اجازه بدهید خودم را معرفی کنمبخش4: ارائه ی یک عرضه ی بزرگبخش5: ایرادها،بستن قرارداد وپیگیری .رسیدن به بله!بخش6:دوستی ها ودشمنی هابخش7: سلام بر سلطان بازار...مشتریبخش8: انتشار پندها واندرزهابخش9: کارشبکه ای ... موفقیت با انجمن (ها)بخش10:پیامبران وسودهابخش11:درآمد خود را افزایش دهید!بخش12: آیا می توانم یک آمین بگویم؟!

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو