اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 26 مهر 1397

کتابها و نشریات

فهرست:فصل1:تدوین استراتژی های بازاریابیفصل2:تفاوت های میان فرهنگی در رفتار مصرف کنندهفصل3:استراتژی بازاریابی وارزش ها فصل4:تأثیرات گروه بر رفتار مصرف کنندهفصل5:ادراکفصل6:یادگیری،حافظه وموضع یابی محصولفصل7:انگیزش،شخصیت واحساسات مصرف کننده فصل8:نگرش ها وباورهای تأثیرگذار در مصرف کنندهفصل9:برداشت از خود وسبک زندگیفصل10:عوامل تأثیرگذار موقعیتیفصل11:فرایند تصمیم گیری مصرف کننده وتشخیص مسألهفصل12:جستجوی اطلاعاتفصل13:ارزیابی وانتخاب گزینه هافصل14:انتخاب مکان و مرحله خریدفصل15:فرایندهای پس از خرید،رضایت وتعهدات مصرف کنندهفصل16:رفتار خریداران سازمانیفصل17:قوانین ومقررات بازاریابی ورفتار مصرف کننده فهرست: فصل1:تدوین استراتژی های بازاریابی فصل2:تفاوت های میان فرهنگی در رفتار مصرف کننده فصل3:استراتژی بازاریابی وارزش ها فصل4:تأثیرات گروه بر رفتار مصرف کننده فصل5:ادراک فصل6:یادگیری،حافظه وموضع یابی محصول فصل7:انگیزش،شخصیت واحساسات مصرف کننده فصل8:نگرش ها…

فهرست:بخش1:مزیت رقابتی تبلیغاتبخش2:مفاهیم ومبانیبخش3:تاکتیک ها وتکنیک های نوین(رایانه ای واینترنتی)بخش4:تاکتیک ها وتکنیک های خلاق در تبلیغاتبخش5:تاکتیک های مبتنی بر ورزشبخش6:تاکتیک ها وتکنیک های مبتنی بر هنرهای تجسمی،سینما وادبیاتبخش7:تاکتیک های مدیریتی وبازرگانی در تبلیغاتبخش8:مدل ها وتاکتیک های مدیریتی ومهندسی تبلیغاتبخش9:تاکتیک ها واستراتژی های آینده پژوهی در تبلیغاتبخش10:تاکتیک ها و تکنیک های روانشناسی در تبلیغاتبخش11:راهی به سوی آینده  

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو