چاپ کردن این صفحه

به روز رسانی مقالات و پاورپوینتهای دوستان - مرداد 95

4 مقاله که توسط دانشجویان دکتر روستا تهیه گردیدند، در این صفحه و صفحه ی مقالات و پاورپوینتهای دوستان قرار گرفته شدند. این مقالات به شرح زیر می باشد.

استراتژیهای توسعه گردشگری (فاطمه عزیزی)
بازاریابی راهبردی گردشگری (فاطمه شکاری)
قیمت گذاری جذاب (آزاده عباسی راد)
مدیریت فروش (سجاد خانی)