اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 26 مهر 1397

 استراتژیهای بازاریابی
 مولف: دکتر احمد روستا

  مدیریت توزیع در شرایط رقابت
 مولف: دکتر احمد روستا

 مدیریت نوین تدارکات
 مولف: دکتر احمد روستا

 مدیریت و بازاریابی خدمات
 مولف: دکتر احمد روستا

 مدیریت کسب و کار
 مولف: دکتر احمد روستا

مدیریت سکوت مشتری
مولف: دکتر احمد روستا

 استراتژی کسب و کار
 مولف: دکتر احمد روستا

CRM 
  مولف: دکتر احمد روستا

 برررسی چالشهای فروش در واحدهای صنعتی
 مولف: دکتر احمد روستا

 ایده های نوین در بازاریابی
 مولف: دکتر احمد روستا

 بازاریابی گردشگری
 مولف: دکتر احمد روستا

 فروش موفق
 مولف: دکتر احمد روستا

 بازاریابی موثر
 مولف: دکتر احمد روستا

 فروش خدمات بیمه
 مولف: دکتر احمد روستا

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو