اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

 اصول ومبانی بازاریابی (سخنران: دکتر احمد روستا )

 بازاریابی وفروش در بنگاههای اقتصادی پس از هدفمندسازی یارانه ها (سخنران: دکتر احمد روستا )

 بازاریابی وفروش بیمه (سخنران: دکتر احمد روستا -اهواز )

 بازاریابی اثربخش-مشهد (سخنران: دکتر احمد روستا )

 فروش بیمه (سخنران: دکتر احمد روستا )

 استراتژیهای نوین بازاریابی (سخنران: دکتر روستا )

 بازاریابی سبز (سخنران: دکتر روستا )

 استراتژیهای بازاریابی در فضای رقابت (سخنران: دکتر احمد روستا )

 ایده و پدیده های نوین در بازاریابی (سخنران: دکتر احمد روستا )

 بازاریابی موثر (سخنران: دکتر احمد روستا )

 فروش موفق (سخنران: دکتر احمد روستا )

 بررسی چالشهای جدید در بازاریابی و فروش واحدهای صنعتی (سخنران: دکتر احمد روستا )

 بازاریابی گردشگری (سخنران: دکتر احمد روستا )

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو