اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 3 مهر 1397

 مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید (سخنران: دکتر احمد روستا )

 راهکارهای مد یریت توسعه اقتصادی، اجتماعی استان زنجان (سخنران: دکتر احمد روستا )

 مديريت عمر و  زندگی (سخنران: دکتر احمد روستا )
 شتاب پیش از  توانا شدن و درنگ پس از فرصت یافتن نشانه ضعف است. حضرت علی (ع)

 مدیریت ارتباط فراگیر (TRM) (سخنران: دکتر روستا )

 مدیریت مشتریان خاموش (سخنران: دکتر روستا )

 الگوی مدیریت شناسه(برند)در صنایع غذایی ایران (سخنران: دکتر روستا )

 مدیریت کسب و کار در بازار رقابتی (سخنران: دکتر احمد روستا )

 استراتژیهای کسب و کار (سخنران: دکتر احمد روستا )

 CRM(سخنران: دکتر احمد روستا )

 مدیریت نوین و تامین و تدارکات (سخنران: دکتر احمد روستا )

 مدیریت سکوت مشتری (سخنران: دکتر احمد روستا )

 مدیریت بازاریابی و فروش خدمات بیمه (سخنران: دکتر احمد روستا )

 مدیریت توزیع در شرایط رقابت، چالشها و راهکارها (سخنران: دکتر احمد روستا )

 مدیریت و بازاریابی خدمات (سخنران: دکتر احمد روست)

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو